nghị định 124 năm 2021 về sử phạt vi phạm hành chính về ATTP
- sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và nghị đinh số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Tải về: nghị định 124 năm 2021 về sử phạt vi phạm hành chính về ATTP