HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 103 - 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2019
thôn Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
LỌC THÔNG TIN