HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
Ngày duyệt hồ sơ: 15/07/2020
Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang VInh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0132- 01320: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0132- 01320: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2022
Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 29/03/2024
thôn Bình Xá, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2020
thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 03: KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 25/04/2023
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/08/2019
Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 08/12/2020
Thôn Ân Thi 1, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 19/12/2020
Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Ngày duyệt hồ sơ: 24/05/2021
Thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN