Quy định về Truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 06/08/2022
Lượt xem: 49
Trạng thái
Thông tư này quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và các cơ quan liên quan.
Ngày ban hành
: 31/10/2011
Lượt xem: 45
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN