HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
HTX rau an toàn Bình Minh
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 30/06/2020
thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:56
Hợp tác xã Rau an toàn Chiến Thắng
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2019
Đội 8, Diệt Pháp, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:12
HTX nấm Thành Yên xã Trung Dũng
Lĩnh vực kinh doanh chính: Nấm các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
Trung tâm xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:7
Hợp tác xã nông nghiệp sạch Duy Nhất
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 29/06/2020
Thôn Thống Nhất, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Công ty TNHH thực phẩm Phương Thủy
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/04/2018
Thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:4
Hợp Tác Xã Dịch Vụ, Sản Xuất Nấm Xã Lệ Xá
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 07/06/2022
Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:5
Tổ hợp tác sản xuất bưởi An Bình
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 07/06/2022
xã Dị Chế,huyện Tiên Lữ
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:3
Hợp tác xã Tân Tuyến
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2020
thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
HTX chăn nuôi thôn An Tào, xã Cương Chính
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 28/05/2021
An Tào, xã Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:2
HTX DV Chăn nuôi, Nông Nghiệp xã Đức Thắng
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 30/09/2019
Thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Đã phê duyệt
Số sản phẩm:1
LỌC THÔNG TIN