Tin hoạt động của lãnh đạo(05/07/2021)
Đẩy mạnh triển khai quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp thành phố và cấp huyện; xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công; khắc phục và chấn chỉnh công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19,… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 6/2021.

(05/07/2021)
Ngày 23/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

TÌM KIẾM THÔNG TIN