Tin chỉ đạo điều hành


(05/07/2021)
Đẩy mạnh triển khai quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp thành phố và cấp huyện; xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch về tình hình dịch COVID-19; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công; khắc phục và chấn chỉnh công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19,… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 6/2021.

(05/07/2021)
Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký ban hành Công văn số 2432/UBND-XDĐT về việc vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

(05/07/2021)
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-BCĐ về việc cho phép khách sạn Victoria Cần Thơ thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19, do người được cách ly tự nguyện chi trả.

TÌM KIẾM THÔNG TIN