Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc
Ngày ban hành
: 01/01/2020
Lượt xem: 15
Trạng thái
Ngày ban hành
: 01/01/2020
Lượt xem: 2
Trạng thái
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng để truy xuất nguồn gốc rau quả tươi.
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Lượt xem: 138
Trạng thái
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Lượt xem: 8
Trạng thái
Ngày ban hành
: 01/01/2019
Lượt xem: 3
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN