QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 2021-2025
- Căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tải về: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 2021-2025